Su Arıtma Tesisi Kurulumu

Evler, ticarethaneler, sanayi tesisleri kurum ve kuruluşlar vs. insanların yaşadığı her yerde kullanıldıktan sonra atılan, içerisinde esas madde su olmakla beraber, insan atıkları ve sanayi artıklarını da barındıran kirli sulara atık su denir. Bu atık suların yeniden kullanılabilir hele getirilmesi veya atıldıkları ortamda çevresel özelliklere zarar vermeyecek hale getirilmesi için su arıtma tesisi kurulumu gereklidir.

Su arıtma tesisi kurulumunun ilk adımı, hangi yerleşim birimi veya sanayi tesisi için arıtma tesisi inşaatı yapılacaksa, oradan ortaya çıkan atık suların analiz edilmesidir. Çünkü atık suda bulunan kirletici maddelerin türü ve atık suyun miktarı su arıtma tesisi kurulumunu yakından etkiler.

Atık su arıtmada fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri veya bunların karışımı uygulanır. Dolayısıyla su arıtma tesisi kurulumu da bu yöntemlere uygun olarak yapılmalıdır. Değişik karakterdeki atık sular için farklı su arıtma yöntemleri kullanılır. Evsel atık sular için genel olarak fiziksel ve biyolojik arıtma yöntemleri, endüstriyel atık suların arıtımı için ise daha ziyade kimyasal arıtma yöntemleri kullanılmalıdır. Bununla beraber, her üç yöntemin de kullanıldığı arıtma sistemleri de mevcuttur. O zaman su arıtma tesisi kurulumu bu üç yöntemin de bir arada bulunacağı şekilde olur.

Bazı küçük yerleşim birimlerinde, ortaya çıkan atık suların kirliliği nispeten düşük,  miktarı da az olduğundan, bu tür yerleşim birimlerinde yapılacak su arıtma tesisi kurulumu, küçük ve az yer kaplayan paket arıtma sistemlerinden ibaret olmaktadır.

Endüstriyel arıma sistemleri ise o sanayi kolunda yapılan üretime göre, atık suyun içerisinde farklı nitelikte kirletici madde olacağından, su arıtma tesisi kurulumu bu husus göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Çünkü hemen hemen her üretim kolunda sudaki temel kirletici madde farklıdır. Arıtma tesisinin de öncelikle bu temel kirletici maddeyi bertaraf edecek şekilde tasarlanması gerekir.

Genel olarak bir su arıtma tesisi kurulumunda aşağıdaki üniteler yer alır:

  • Kaba ızgaralar: Kaba organik ve inorganik maddelerin atık sudan ayrılması için kullanılır.
  • İnce çubuk ızgaralar: Daha küçük maddelerin ayıklanması için kullanılır.
  • Kum tutucular: Atık suda bulunan kum, çakıl v.b. gibi kolayca çökebilen maddeleri pis sudan uzaklaştırmak için kullanılır.
  • Atık su terfi üniteleri: Atık suyu pompalayarak belirli üniteler arası dolaşımını sağlar.
  • Ön çökeltme havuzları: Atık su içerisinde ızgara ve filtrelerden geriye kalan askıdaki diğer katı maddeleri atık sudan uzaklaştırmak için kullanılır.
  • Stabilizasyon Havuzları: Atık suların içerisinde bulunan organik maddelerin biyolojik parçalanması yoluyla arıtıldığı havuzlardır.
  • Fakültatif Havuzlar: Aerobik ve anaerobik arıtma yapılan havuzlardır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir