Atık Su Nasıl Arıtılır?

Doğaya herhangi bir işlemden geçirilmeden bırakılan atık sular hastalıklara, çevresel kirliliğe ve çevre tahribatına yol açtığından, bu konuda yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu nedenle atık suların ya yeniden kullanılmak üzere veya yeniden doğaya deşarj edildiğinde çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için arıtılması gerekir. Peki, atık su nasıl arıtılır ?

Atık su nasıl arıtılır konusuna verilecek en kısa cevap; atık suların fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle veya bunların birlikte uygulandığı yöntemlerle arıtıldığıdır. Arıtma işi atık su arıtma tesislerinde yapılır. Bu tesisler sacdan imal edilen paket su arıtma tesislerinden, devasa betonarme yapılardan oluşan su arıtma tesislerine kadar değişen büyüklük ve kapasitelerde inşa edilir.

Şimdi gelelim atık su nasıl arıtılır sorusuna daha ayrıntılı cevap bulmaya. Atık su arıtma yöntemlerinden birincisi fiziksel arıtma yöntemidir. Bu yöntem, atık suyun içerisinde bulunan yüzen ve çökebilen, suyu kirleten katı maddelerin uzaklaştırılması amacıyla, bu unsurların boyut, akışkanlık ve özgül ağırlıkları gibi fiziksel özelliklerine göre arıtılmasıdır. Fiziksel arıtma yönteminde başlıca olarak kaba ve ince ızgaralar, kum tutucular, çökeltme tankları ve filtrasyon havuzları kullanılır. Bu yöntemin uygulanması ile katı maddeler aşamalar halinde sudan uzaklaştırılır. Bu arıtma yöntemi hem evsel, hem de endüstriyel atık suların arıtımında kullanılır.

İkinci yöntem olan biyolojik su arıtma yönteminde arıtma işlemi, atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin çeşitli bakteriler yardımı ile biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir. Bu arıtma yönteminde biyolojik filtreler, aktif çamur, stabilizasyon havuzları, aerobik (oksijenli) ve anaerobik (oksijensiz) sistemler kullanılır. Bu arıtma yöntemi daha ziyade evsel atık suların arıtımında kullanılır.

Atıl su nasıl arıtılır ve ne gibi işlemler kullanılır konusunda bir detay daha vernek gerekirse ; daha ziyade içme suyu arıtımında ve endüstriyel atık su arıtımında kullanılan kimyasal arıtma yönteminde ise, atık su içerisine çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girmesi sağlanır. Bu şekilde, suda çözünmüş halde bulunan kirleticiler, kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülerek ya da kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilerek sudan uzaklaştırılır. Bu işlemler temel olarak nötralizasyon Asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atık suların pH değerinin ayarlanması), koagülasyon-flokülasyon (pıhtılaştırma, yumaklaştırma) (suda bulanıklığı oluşturan kolloidlerin çöktürülerek sudan uzaklaştırılması) proseslerini içerir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir