Atık Su Arıtma Yöntemleri

Evsel ve endüstriyel atık suların arıtılmasında kullanılan atık su arıtma yöntemleri fiziksel yöntem, biyolojik yöntem ve kimyasal yöntem olmak üzere üç çeşittir. Atık suların yeniden kullanılabilir veya doğaya zarar vermeyecek hale getirilmesini sağlayan su arıtma tesislerinde bu yöntemlerden biri, ikisi veya üçü birlikte kullanılabilir.

Atık su arıtma yöntemleri konusunun birincisi fiziksel arıtma yöntemidir. Bu arıtma yöntemi hem evsel, hem de endüstriyel atık suların arıtımında kullanılır. Fiziksel arıtma, atık suyun içerisinde bulunan yüzen ve çökebilen, suyu kirleten katı maddelerin uzaklaştırılması amacıyla, bu unsurların boyut, akışkanlık ve özgül ağırlıkları gibi fiziksel özelliklerine göre arıtılmasıdır. Fiziksel arıtma yönteminde başlıca olarak kaba ve ince ızgaralar, kum tutucular, çökeltme tankları ve filtrasyon havuzları kullanılır. Bu yöntemin uygulanması ile katı maddeler aşamalar halinde sudan uzaklaştırılır. Bu arıtma yöntemi hem evsel, hem de endüstriyel atık suların arıtımında kullanılır.

Atık su arıtma yöntemleri konusunun ikincisi biyolojik arıtma yöntemi olup, atık su içerisinde bulunan çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetler sonucu giderilmesi için kullanılır. Daha ziyade evsel atık suların arıtımında kullanılan bu arıtma yönteminde, atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin çeşitli bakteriler yardımı ile biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde biyolojik olarak parçalanması ile suyun temizlenmesi sağlanır. Biyolojik arıtmada, filtreler, aktif çamur, stabilizasyon havuzları, aerobik (oksijenli) ve anaerobik (oksijensiz) sistemler kullanılır.

Atık su arıtma yöntemleri konusunun üçüncüsü ise kimyasal arıtıma yöntemidir. Bu yöntem atık su içerisinde çözünmüş veya askıda bulunan ve fiziksel yollarla çökelmeyen maddelerin çökeltilerek sudan uzaklaştırılması için kullanılır. Atık su çökeltme havuzundan geçtikten sonra karıştırma ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girmesi sağlanır. Bu suretle suda çözünmüş halde bulunan kirleticiler kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülür ya da kolloidal ve askıdaki maddeler yumaklar oluşturarak çökeltilir. Bu işlemler temel olarak nötralizasyon Asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atık suların pH değerinin ayarlanması), koagülasyon-flokülasyon (pıhtılaştırma, yumaklaştırma) (suda bulanıklığı oluşturan kolloidlerin çöktürülerek sudan uzaklaştırılması) proseslerini içerir. Kimyasal arıtma içme suyu arıtımında ve endüstriyel atık su arıtımında kullanılır.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir