Arıtma Tesisi İnşaatı

Son dönemde bir çok yerde arıtma tesisi inşaatı görülmektedir. Çünkü suyun önemi gün geçtikçe daha fazla anlaşılmaktadır. Bir yandan suyu tasarruflu olarak kullanmak gerekirken, öte yandan kullanılan suyun geri kazanımı ve tekrar kullanılması ihtiyacı gittikçe artmaktadır.

Arıtma tesisi inşaatı yapılmadan önce detaylı proje çizimi yapılmalıdır. Öncelikle hangi yerleşim birimi veya sanayi tesisi için arıtma tesisi inşaatı yapılacaksa, oradan ortaya çıkan atık su analiz edilmelidir. Zira hangi tür ve hangi büyüklükte bir arıtma tesisinin yapılacağına atık suda bulunan kirletici maddelerin türü ve atık suyun miktarına bakılarak karar verilmelidir.

Atık su arıtmada fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri veya bunların karışımı uygulanır. Dolayısıyla arıtma tesisi inşaatı da bu yöntemlere uygun olarak yapılmalıdır. Değişik karakterdeki atık sular için farklı su arıtma yöntemleri kullanılır. Evsel atık sular için genel olarak fiziksel ve biyolojik arıtma yöntemleri, endüstriyel atık suların arıtımı için ise daha ziyade kimyasal arıtma yöntemleri kullanılmalıdır. Bununla beraber, her üç yöntemin de kullanıldığı arıtma sistemleri de mevcuttur. O zaman arıtma tesisi inşaatı bu üç yöntemin de bir arada bulunacağı şekilde olmak durumundadır.

Bazı küçük yerleşim birimlerinde, ortaya çıkan atık sular nitelik ve hacim yönünden az olacağından, bu tür yerleşim birimlerinde yapılacak arıtma tesisi inşaatı paket arıtma sistemi şeklinde olabilir.

Endüstriyel arıma sistemleri ise o sanayi kolunda yapılan üretime göre, atık suyun içerisinde farklı nitelikte kirletici madde olacağından, arıtma tesisi inşaatı bu husus göz önünde bulundurularak yapılır. Örneğin organize sanayi bölgelerinde arıtma tesisi yapılacaksa, fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtma yöntemlerinin hepsinin kullanılacağı, sanayi tiplerine göre de değişiklikler olabileceği hesaba katılmalıdır.

Bir arıtma tesisi inşaatında temel olarak aşağıdaki üniteler bulunur:

Ön Arıtma Üniteleri
 • Kaba ızgaradan geçirme
 • İnce ızgaradan geçirme
 • Debi ölçümü
 • Atık suyun terfi edilmesi
 • Kum tutucudan geçirme
 • Ön çökeltme havuzları
İkincil Arıtma Üniteleri
 • Biyolojik arıtma
 • Son çökeltme havuzlan
 • Dezenfeksiyon
Üçüncül Arıtma Üniteleri
 • Azottan arındırma
 • Fosfordan arındırma

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir